ATOMA EXTENDED AB

Industrigatan 5

541 57 Skövde

0708-303503

info@atoma-xtd.com

anders.jansson@atoma-xtd.com

 

 

ATOMA EXTENDED AB 

 

Affärsutveckling

 

Vi driver affärsutveckling med fokus på att skapa bästa möjliga affärsverksamhet för både privata och offentliga organisationer.

 

ATOMA innebär ett förhållnings- och synsätt på affärsutveckling som handlar om att ta till vara medarbetarnas kunskap angående företagets eller organisationens verksamhet och marknadsmässiga styrkor samt förbättringsområden för att kunna skapa ökat kundvärde av vara eller tjänst.

 

ATOMA strävar med sin inneboende kunskap och entusiastiska anda att erbjuda företag och organisationer till ett helhetstag utifrån den produkt eller tjänst som tillverkas och levereras till kunder genom att knyta ihop: Affärsverksamhet, Teknik, Organisation, Människa och Arbetsmiljö.

 

Resultat av arbetet är en organisationskultur som kontinuerligt arbetar med att identifiera och eliminera icke värdeadderande arbetsmoment och brister i verksamheten. Negativa faktorer som med tiden resulterar i försenade interna- eller kundleveranser och onödigt långa kalendertider

 

ATOMA bryter upp i den traditionella arbetet genom att koppla ihop effektiviseringsarbetet på tre nivåer (dvs. teknik, organisation och människa) i syfte att skapa en optimerad affärsverksamhet och en arbetsmiljö som skapar kreativitet och engagemang.

 

Vi bygger vårt arbete på den erfarenhet som lyckade organisationer och företag har i sin affärsverksamhet. Det är främst två viktiga faktorer:

  • Tillvaratagande av den unika kunskap medarbetarna äger som arbetar närmast produktionen eller utför tjänsten åt kund
  • En medarbetar- och topledningsattityd som arbetar med målstyrning med fokus på effektivare arbetssätt och kvalitetssäkrade beslutsprocesser.

 

Nyckeln ligger i smidighet och lätthet och studierna i detta ämne har fått sitt namn av detta, dvs. Lean Production.

 

ATOMA:s program för affärsutveckling innebär att smidigt anpassa och forma den organisationskultur som råder i ett företagets affärsverksamhet genom att:

 

Steg 1 inledning:
Genomföra värdeflödesanalyser som skapar en gemensam plattform för affärsutvecklingsarbetet. I en kvalificerad värdeflödesanalys identifieras en mängd faktorer, exempelvis kan nämnas värdeadderande arbete, beroenden, väntetider, beslut osv.

Steg 2 kartläggning:
Utförd värdeflödesanalys används sedan till förbättringsarbetet genom att förslag på hur processer, metoder, verktyg mm kan optimeras.

Steg 3 visualisera
Visuell Planering är ett starkt verktyg som förs in i detta stadium. Visuell Planering innebär att skeenden i verksamheten som påverkar leveranser synliggörs så att personer med rätt kunskap kan se, föreslå, ändra förbättra dem, för att till sist följa upp åtgärder.

Steg 4 utbilda
Framgångsfaktorer är att ha en gemensam värdegrund som ska förmedlas ut i organisationen/företaget. Det snabbaste och kanske enda sättet att ändra ett beteende och kultur som leder till onödiga kostnader är att föregå med gott exempel och kunna motivera förändringen.

Steg 5 goda exemplet
Affärsverksamheten behöver stöttas med framgångssignaler. I detta steg sprids kontinuerligt goda exempel på framgångsrika exempel som optimerar verksamheten genom att eliminera arbetsmoment, flöden och processer som inte bidrar med värde.

Steg 6 avslut
Cirkeln sluts genom uppföljning och att lyckad åtgärd fastställs. I detta läge ska organisationen/företaget äga sådan kompetens att arbetet enbart behöver underhåll för att drivas vidare.

 

ATOMA effektiviserar affärsverksamheten genom optimering av: Teknik, Organisation, Människa och Arbetsmiljö.

ATOMA EXTENDED AB © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.atoma-xtd.com