ATOMA EXTENDED AB

Industrigatan 5

541 57 Skövde

0708-303503

info@atoma-xtd.com

anders.jansson@atoma-xtd.com

 

 

ATOMA EXTENDED AB 

 

Systemsäkerhet och Funktionssäkerhet

 

ATOMA har kompetens och nätverk att hålla ihop ett företags systemsäkerhetsverksamhet eller utföra produktspecifika systemsäkerhetsanalyser oberoende produktens storlek eller komplexitet.

 

Syftet med systemsäkerhetsarbete är att:

-    Granska ifall en produkt som är tänkt att släppas ut i den inre marknaden (Sverige eller annat EU eller EES land) överensstämmer med de säkerhetsdirektiv som produkten omfattas av. Exempelvis gäller detta för en importör eller företaget som tänker släppa ut varan inom EU.

-    Under produktutvecklingen identifiera designbrister som ifall de inte hanteras medför att systemet inte kommer att överensstämma med de säkerhetsdirektiv som produkten omfattas av.

 

En väl genomförd och dokumenterad systemsäkerhetsanalys är det bästa skyddet en tillverkare eller den som introducerar produkten till marknaden för att undvika eventuella skadeståndsanspråk från enskilda personer eller samhällen.

 

Systemsäkerhet definieras som egenskapen hos ett tekniskt system att inte orsaka skada på person, egendom eller yttre miljö.

 

Systemsäkerhetsverksamhet är det totala arbete som bedrivs för ett visst tekniskt system under studier, utveckling, anskaffning/upphandling respektive renovering och modifiering), produktion, drift (inklusive teknisk anpassning), vidmakthållande och avveckling, i syfte att identifiera och kvantifiera risker, eliminera dessa eller reducera dem enligt ställda krav.

 

Exempel på olika typer av systemsäkerhetsanalyser som kan ingå i systemsäkerhetsarbetet beroende på systemets komplexitet:

 

SSPP                      System Safety Program Plan

SSPR                      System Safety Program Review/Audits

HTRR                      Hazard Tracking and Risk Resolution

SCF                        Safety Critical Functions

PHL                        Preliminary Hazard List

PHA                        Preliminary Hazard Analysis

FHA                        Functional Hazard Assessment

SRCA                      Safety Requirements/Criteria Analysis

O&SHA                    Operating and Support Hazard Analysis

HHA                       Health Hazard Assessment

SR                         Safety Review

SV                         Safety Verification

FMEA                      Fault Mode Effect Analysis

FMECA                    Failure Mode Effect Criticality Analysis

SSHA                      Sub System Hazard Analysis

FTA                        Fault Tree Analysis

 

ATOMA EXTENDED AB © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

www.atoma-xtd.com